OFP - provning utan förstörande ingrepp

Genom oförstörande provning (OFP) hjälper vi dig att verifiera att din produkt uppfyller kvalitetskraven utan förstörande ingrepp. OFP används för att upptäcka sprickor, svetsdefekter, inneslutningar och korrosion, bestämma skikttjocklekar och andra materialegenskaper.

Vi utför inspektioner och erbjuder även Nivå 3-stöd för utveckling och verifiering av procedurer, samt utbildar och examinerar personal för att upprätthålla rätt behörigheter i er egen OFP-verksamhet.

Oförstörande provning och inspektion med certifierad personal 

Vi utför provning på plats eller i vårt laboratorium med certifierad personal för specifika uppdrag, för löpande inspektioner eller som resurs vid arbetstoppar. Vår styrka är provning av komposit och andra lätta konstruktioner med höga kvalitetskrav. I vårt eget laboratorium finns också resurser och kompetens för provning och inspektion av material, komponenter och produkter.

Elements breda resurser inom OFP ger dig tillgång till expertkunskap (Nivå 3), teknisk assistans (Nivå 2) och utrustning inom samtliga metoder. Våra tekniker är certifierade enligt EN 4179/NAS 410 och/eller EN 473/ISO 9712.

Vi är ackrediterade av Swedac enligt ISO/IEC 17025 för oförstörande provning med röntgen, ultraljud, magnetpulver och penetrant. Vi är också godkända av Luftfartsverket enligt EASA Part 145 för inspektion med ultraljud, virvelström, röntgen, magnetpulver och penetrant.

Metod- och procedurutveckling inom OFP

Vi erbjuder rådgivning och konsultation inom oförstörande provning, för framtagning av specifik provmetod eller för utveckling och optimering av er interna OFP-verksamhet, t ex

  • Utveckling och implementering av OFP-procedurer
  • Verifiering av procedur och framtagning av teknikkort
  • Nivå 3-stöd
  • Utbildning och examinering av operatörer

Provmetoder

OFP är ett samlingsbegrepp för en mängd olika provmetoder. Några av våra vanligaste OFP-metoder är:

Ultraljudprovning (UT)

Ultraljudprovning används för metaller, kompositmaterial och andra polymera material. Genom att avläsa ekot från högfrekventa ljudpulser kan man upptäcka inneslutna defekter som t ex sprickor, svetsfel, delaminering och porer, och även mäta material- och skittjocklek. Provningsproceduren är objektspecifik och kräver referenser. Inom UT ryms även metoder som Phased Array, Raymond Bolt Gauge, immersionsprovning och resonansteknik (Fokker Bond Tester).

Radiografisk provning (RT, Röntgenprovning)

Radiografisk provning kan användas på de allra flesta material, och pga den strålning som används gäller höga säkerhetskrav. Joniserande strålning släpps igenom ett material som med konventionell röntgen exponeras på film och sedan framkallas. Med dagens digitala röntgendetektorer används fortfarande strålning, men bilden kan visas direkt på en skärm eller skickas digitalt för fortsatt utvärdering, vilket förenklar processen och man undviker användning av kemikalier.

Virvelströmsprovning (ET, Eddy Current Testing, Induktiv provning)

Virvelströmsprovning används för att indikera sprickor eller materialtjocklek i elektriskt ledande material. ET kan användas även på målade objekt och metoden har ett visst inträngningsdjup i metaller, vilket innebär att metoden även kan indikera defekter någon eller några mm ner i materialet beroende på materialets egenskaper. ET används ofta för tillståndskontroll av svetsade konstruktioner. Genom att ett magnetfält induceras i det ledande materialet skapas en virvelström, där störningar i magnetfältet indikerar defekter.

Magnetpulverprovning (MT)

Magnetpulverprovning används främst för sprickundersökningar på smidda ämnen, härdade föremål och på axlar för indikering av utmattningssprickor. Ett magnetfält introduceras i provobjektet, och en finfördelad järnoxid sprids över provytan och avslöjar ojämnheter och sprickor genom ansamlingar av järnpulvret.

Penetrantprovning (PT)

Provning med penetrant används för att upptäcka ytfel i form av t ex porer och sprickor, och kan användas på alla material som inte är sugande eller porösa. Metoden har höga krav på rengöring och kan t ex inte användas på målade ytor. Vid penetrantprovning appliceras en färgad eller fluorescerande vätska (penetrant) med låg ytspänning som tränger in i alla ojämnheter, och efter en process med avsköljning, torkning och framkallning avslöjas ytliga defekter.

Visuell provning (VT)

Det mänskliga ögat och optiska instrument såsom videoendoskop, är exempel på effektiva verktyg för att undersöka defekter. Metoden kräver ett tränat öga genom utbildning och erfarenhet, men är ett effektivt sätt att upptäcka t ex svetsfel, ytdefekter, korrosionsangrepp och deformationer.

Shearografi

Lasershearografi används i huvudsak på kompositmaterial inom produktion och utveckling inom flygindustrin, till turbinblad till vindkraftverk och till olika materialforskningsområden. Fördelarna med shearografi är att kunna undersöka större ytor relativt snabbt och beröringsfritt. En yta belyses med ett starkt sammanhängande laserljus som bildar ett mönster, och genom att inducera en värmepuls i materialet kan defekter avslöjas genom avvikelser i mönstret, t ex ojämnheter men också delaminering, porositet och andra inneslutna materialfel.

Utbildning och examinering inom oförstörande provning

För att säkerställa att du som operatör inom OFP har rätt kompetens och behörighet erbjuder vi utbildning och examinering inom de flesta provningstekniker. Det krävs både teoretisk utbildning och praktisk erfarenhet, där kunskapsnivån med vissa tidsintervall måste verifieras med praktiskt och teoretiskt prov.

Vi erbjuder även en introduktionskurs till oförstörande provning, som ger dig en allmän orientering i de vanligaste OFP-metoderna. Den innehåller både teoretiska och praktiska övningar i respektive metod och riktar sig till all personal som önskar en introduktion i oförstörande provning.

Läs mer om våra utbildningar och examinering inom OFP